Ximi Elga

HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Shaktijin Volrajas
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 4 November 2004
Pages: 20
PDF File Size: 16.92 Mb
ePub File Size: 7.65 Mb
ISBN: 620-4-96798-872-9
Downloads: 29925
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJogrel

Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. De steekproefcontrole zal zoveel mogelijk door een andere medewerker moeten worden gedaan dan de medewerker die de aangifte heeft opgemaakt en ingediend. Acties naar aanleiding van de bevindingen kunnen bijvoorbeeld zijn: De steekproef dient een representatief percentage te zijn van het totale aantal aangiften.

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. Ook de informatie die nodig is om de aangifte te kunnen doen, ontvangen zij dan van de logistiek dienstverleners. Ook komt het voor dat de logistiek dienstverlener een douane-expediteur machtigt om de douane-aangiften voor haar te verzorgen.

Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners.

Het bedrijf moet procedures hebben door wie en wanneer deze correcties worden gedaan. Naar boven Interne controle tijdens het aangifteproces Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Zonder de benodigde informatie moet de opdracht worden geweigerd. Het voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande bandboek acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte. Als de informatie er tijdig is verlaagt dit de tijdsdruk in het aangifteproces, ook dit voorkomt fouten. De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf hanfboek de bedrijfsactiviteiten.

Besloten is om een nadere toelichting te geven op het AEO-criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWUen met name de eisen die worden gesteld aan de administratie en de administratieve organisatie en interne beheersing art 25, lid 1, onder a en f, UVo. Zowel in de vastlegging van de interne controle als in het betreffende hxndboek moet hierover informatie terug te vinden zijn.

  BALZAC GOBSECK PDF

De heffingen worden doorgaans maandelijks gecontroleerd door de vertegenwoordiger aan de hand van het zogenaamde OGA overzicht gedane aangiften en de daarbij behorende maandelijkse UTB ten behoeve van de betaling op het maandkrediet, die worden verstrekt door de Douane.

Een douanevertegenwoordiger zal bij zijn softwareleverancier minimaal moeten nagaan hoe de leverancier kan garanderen dat de software juist werkt en up-to-date is. Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de activiteiten van de vertegenwoordiger.

Introduction

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van: Het verstrekken van de juiste informatie door de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever handbowk door interne procedures worden bevorderd. Deze gevallen moeten vastgelegd worden.

Dat kan overal gebeuren, het is wel belangrijk dat fouten zoveel mogelijk beperkt worden en dat acties ondernomen worden door het bedrijf om fouten in de toekomst te voorkomen. Indien de vertegenwoordigde zelf geen verklaring geeft, maar het wel relevant of vereist is, dan dient navraag te worden gedaan door de vertegenwoordiger. De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Hoe dit gedaan wordt is vormvrij, maar de gegevens moeten wel goed toegankelijk zijn en blijven en het moet mogelijk zijn de vereiste informatie te verstrekken. De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten.

Medewerkers moeten met hun vragen terecht kunnen bij meer ervaren medewerkers. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verklaringen dat de aangifte wel of niet betrekking heeft op dual use goederen, honden- of kattenbont, exotische dieren en planten, duane, goederen waarvoor een BTI is afgegeven, etc.

Vastgelegd en bewaard moeten worden: In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden.

  BRL-K903 07 PDF

Handboek Douane en wetteksten DWU

De algemene regels die er zijn voor digitalisering van bescheiden zijn ook voor de douanevertegenwoordiger van toepassing. De douanevertegenwoordiger maakt gebruik van aangiftesoftware die aangeschaft wordt bij een betrouwbare software leverancier of bouwt de aangiftesoftware zelf of laat die speciaal bouwen.

Informeer hen ook over de maatregelen die worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of hanvboek Naar boven 5. De vertegenwoordiger moet deze informatie ontvangen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever. De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze administratie van toepassing. Dit kan bijvoorbeeld door een of meer van de volgende maatregelen: Als bij de interne controle achteraf fouten worden geconstateerd dan worden deze altijd gecorrigeerd.

Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type. Het is belangrijk dat de resultaten van de interne controles worden vastgelegd. Ook kan habdboek opdracht als zodanig twijfel oproepen. Daarnaast zijn onder meer voldoende kennis en ervaring van medewerkers, inclusief het op peil houden van de kennis en begeleiding van nieuwe medewerkers van belang zie toelichting criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties.

Het door de Europese Commissie in samenwerking met het bedrijfsleven opgestelde EU Customs Competency Framework for the Private Sector kan als richtlijn gebruikt worden voor de benodigde competenties. In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte.

De douanevertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte art 15, lid 2, DWU. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om jaarlijks door middel van een steekproef een deel van het bestand opnieuw te bekijken.